12/01/2014

NĂM HẾT TẾT ĐẾNThế là đã lại hết một năm
Thời gian vùn vụt cứ trôi nhanh
Răng cũng lung lay thêm đôi chiếc
Tóc lại bạc đi độ mấy phần
Người gọi bằng Anh ngày càng hiếm
Kẻ kêu là Cụ lại thêm nhiều
Tết đến thêm vui ta cứ đón
Xuân về có thể lại trẻ ra