19/02/2014

DU LỊCH TRÀNG AN


Trên dòng suối


Chuẩn bị vào hang


Bắt đầu vào hang


Ánh sáng cuối đường hầm