20/08/2013

LUÂN HỒI (thơ vui )


Chết xuống Âm ti cũng đã lâu
Một bữa Phán Quan gọi vào chầu
Kì này có đợt lên Dương thế
Có muốn lên không trả lời mau ?

Dương thế may ra sống trăm năm
Khi thì lên bổng lúc xuống trầm
Dưới này tuy thế đầy đủ cả
Thiếu gì báo mộng... vậy là xong

Lại hỏi muốn làm Nữ hay Nam
Nữ thì sinh nở cũng gian nan
Bù lại thọ lâu nhiều quà cáp
Sợ đau nên xin cứ là Nam

Cho về chuẩn bị ngày đi
xin chào tạm biệt Âm ti mấy tuần